Tác động xã hội

Trang chủ / Tác động xã hội

Chúng tôi mang lại việc làm cho nông dân, lợi ích chung cho các đối tác và bảo tồn ngành quế tại Việt Nam.

Quan tâm và chăm sóc những người nông dân nghèo muốn đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của ngành quế nói riêng và dược liệu nói chung.

Kinh doanh trung thực, mang lại lợi ích chung cho tất cả các đối tác kinh doanh

Chia sẻ giá trị, thời gian và kiến thức với nông dân, giúp họ cải thiện cuộc sống và giữ vững sự phát triển của ngành công nghiệp quế ở Việt Nam trước những thách thức và khó khăn của ngành.

Mục tiêu: Thúc đẩy thương mại bền vững nguyên liệu tự nhiên ở Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, với mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn.

Tuân thủ các quy tắc BioTrade và Organic:

  • la1Bảo tồn đa dạng sinh học
  • la2Sử dụng bền vững đa dạng sinh học
  • la3Chia sẻ công bằng lợi ích thu được từ việc khai thác tài nguyên đa dạng sinh học
  • la4Phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững
  • la5Tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế
  • la6Tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan
  • la7Minh bạch về quyền sử dụng đất, quyền khai thác và sử dụng tài nguyên và tri thức